Otsego County Hypertension hospitalization rate per 10,000 - Aged 18 years and older

Otsego County Hypertension hospitalization rate per 10,000 - Aged 18 years and older

Hypertension hospitalization rate per 10,000 - Aged 18 years and older

  Crude Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 4.4 3.7
2004 4.8 3.7 3.9
2005 2.0 3.7 3.9
2006 4.3 3.1 4.0
2007 2.9 3.9 4.7
2008 4.3 4.1 5.0
2009 5.2 4.6 5.4
2010 4.3 4.8 5.5
2011 4.7 4.6 5.3
2012 4.7 5.2