New York State Otitis media hospitalization rate per 10,000 - Aged 0-4 years

New York State  Otitis media hospitalization rate per 10,000 - Aged 0-4 years

Otitis media hospitalization rate per 10,000 - Aged 0-4 years

  Crude Rate
Year New York State NYS exc. NYC New York City
2003 6.1 3.9 8.6
2004 4.4 2.9 6.1
2005 4.2 3.1 5.5
2006 3.6 2.2 5.3
2007 3.6 3.0 4.3
2008 3.1 2.5 3.8
2009 3.3 2.7 4.0
2010 3.4 2.9 4.1
2011 2.9 2.5 3.4
2012 2.4 1.7 3.2