Greene County Total mortality rate per 100,000

Greene County Total mortality rate per 100,000

Total mortality age-adjusted rate per 100,000

Greene County Total mortality rate per 100,000

Total mortality rate per 100,000

  Crude Rate Age Adjusted Rate
Year Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC Single Year 3-Year Average NYS exc. NYC
2003 1,139.9 874.4 913.9 778.5
2004 1,071.2 1,078.2 857.8 874.6 880.1 756.7
2005 1,024.5 1,041.0 858.1 852.7 858.7 744.8
2006 1,027.7 1,050.1 843.9 850.1 861.2 730.1
2007 1,098.6 1,060.4 847.3 882.0 856.3 722.7
2008 1,055.3 1,060.6 849.0 834.6 847.5 716.5
2009 1,027.6 1,049.2 837.9 829.8 827.7 697.2
2010 1,064.6 1,043.3 839.6 826.4 813.7 688.3
2011 1,037.7 1,016.7 853.5 788.1 770.5 688.6
2012 947.1 858.6 699.7 681.4