Reasonable Accommodation in State Programs and Services - Contact Information (Haitian Creole)

Aranjman Rezonab nan Pwogram ak Sèvis Leta - Enfòmasyon pou Pran Kontak:

Reprezantan Ajans lan pou Aranjman Rezonab [Designee for Reasonable Accommodations (DRA)] ak Kowòdonatè Lwa Anfavè Ameriken Andikape (Disabilities Act Coordinator) (Kowòdonatè ADA) idantifye anba la a. Moun sa a ap kapab ba ou enfòmasyon ak fòm pou mande aranjman rezonab epitou pou fè doleyans pou refi yo ba ou pou demann aranjman.

Non Kowòdonatè DRA/ADA:

LaShanna Frasier, AAA3

Enfòmasyon pou Kontakte Kowòdonatè DRA/ADA:

Designee for Reasonable Accommodation (ADRA)
Office of the Commissioner
NYS Department of Health
Empire State Plaza, Corning Tower, Room 2511
Albany, NY 12237-0013
Phone: (518) 473-7883
Fax: (518) 474-8848
Email: LaShanna.Frasier@health.ny.gov