Reasonable Accommodation in State Programs and Services - Contact Information (Haitian Creole)

Aranjman Rezonab nan Pwogram ak Sèvis Leta - Enfòmasyon pou Pran Kontak:

Reprezantan Ajans lan pou Aranjman Rezonab [Designee for Reasonable Accommodations (DRA)] ak Kowòdonatè Lwa Anfavè Ameriken Andikape (Disabilities Act Coordinator) (Kowòdonatè ADA) idantifye anba la a. Moun sa a ap kapab ba ou enfòmasyon ak fòm pou mande aranjman rezonab epitou pou fè doleyans pou refi yo ba ou pou demann aranjman.

Non Kowòdonatè DRA/ADA:

Courtney Chambers

Enfòmasyon pou Kontakte Kowòdonatè DRA/ADA:

Equal Opportunity Specialist 2, Bureau of Personnel Management
Division of Administration
New York State Department of Health
Corning Tower, Room 2217
Albany, NY 12237
Phone: (518) 486-1812
Fax: (518) 473 – 3395
Email: doh.sm.Reasonable.Accommodation@health.ny.gov